Loopbaan


Per 15 april 2024
Projectleider digitaal archiveren aan de Hogeschool Inholland
 

 

Vanaf 10 februari 2024
Strategisch informatie adviseur bij Archive - IT
 

 

November 2023
Audit Handboek vervanging Gemeente Leusden
 
 

 

Van 1 augustus 2023 - 31 december 2023
Toezichthouder Archief-en Informatiebeheer Interbestuurlijk Toezicht
Het houden van verticaal Toezicht op de jaarlijkse verslaglegging van Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen in het kader van Informatie-en archiefbeheer Provincie Noord Brabant
 
 

 

Per 1 april 2023
Informatiemanager
Verantwoordelijk voor informatiemanagement, dat wil zeggen het vertalen van de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de organisatie ontstaan in informatievoorziening.
 
 

 

Per 21 november 2022 t/m 31 januari 2022
Senior Informatieadviseur
Basis op orde brengen op het gebeid van Informatievoorzieningen in samenwerking met Young Professionials.
 
 

 

Per 15 augustus 2022 t/m 31 januari 2022
Projectleider Wet Open Overheid (WOO) en Wet Elektronische Publicaties (WEP)
Projectmatig implementeren van nieuwe wetgeving en bevorderen dat de digitale archivering en dossiervorming op orde komt.
 
 

 

Vanaf 11 juli 2022 t/m 31 december 2022
Adviseur Archief-en Informatiebeheer Interbestuurlijk Toezicht
Het houden van verticaal Toezicht op de jaarlijkse verslaglegging van Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen in het kader van Informatie-en archiefbeheer.
 
 

 

Van 12 juli 2021 - 1 juli 2022
Kwartiermaker Informatievoorzieningen Gemeente Overbetuwe.
Zaakgericht werken in Inproces
Werving Kwaliteitsmedewerker, Recordmanager en Adviseur Informatiebeheer
Beheerregeling en Archiefverordening geactualiseerd.
Handboek Vervanging en Kwaliteitshandboek geïmplementeerd.
 
 

 

Van 14 april 2020 - 30 juni 2021
Strategisch Adviseur Informatiebeheer Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ontwikkelen en borgen diverse instrumenten op het gebied van de kwaliteitszorg op het archief- en informatiebeheer. Programmatische aanpak ontwikkeld voor de noodzakelijke Digitale transformatie.

 
 

 

Van 1 maart tot en met 31 augustus 2020
Regievoerder Ganzenclusters Faunabeheereenheid Utrecht Het aansturen van de ganzenclusters als bedoeld in het G7 akkoord (december 2012) van het IPO, ter voorkoming van schade aan landbouw en terugdringing van de populatie. Het verbinden en betrekken van alle partijen bij deze doelstellingen.
 
 

 

Van 1 maart 2019 tot 1 maart 2020
Hoofd Thema Onderzoek bij het UWV
Verantwoordelijk voor onderzoek naar en het verkrijgen van inzicht in grootschalige engeorganiseerde fraude en fraudefenomenen.
 
 

 

Vanaf 14 mei 2018 - 31 oktober 2018
Implementatie Manager Zaakgericht werken bij DDFK Gemeenten.
Als implementatiemanager leiding geven aan de projectgroep binnen DDFK-gemeenten.
Verantwoordelijk voor de implementatie van een vervangend systeem voor het huidige systeem voor zaakgericht werken en de daarbij behorende manier van werken.
 
 

 

Van 20 januari 2018 tot 30 april 2018
Beleidsadviseur Informatievoorzieningen (DIV) in verband met invoeren Zaakgericht Werken Gemeente Hattem.
 

 

Van 1 november 2017 tot 30 april 2018
Beleidsadviseur Informatievoorzieningen (DIV) in verband met doorontwikkeling Zaakgericht Werken Gemeente Oldebroek.
 

 

Van 1 juni 2016 tot 1 juli 2017
Hoofd DIV/DIM Going Concern Dienst Stadsbeheer
Manager archiefbeheer Tijdelijke Organisatie bundeling DIV/DIM van zes diensten in het kader van het programma vernieuwing Bedrijfsvoering.
Adviseur programma Digitalisering veel geraadpleegde archieven.
Adviseur volledig digitaal werken Dienst Stadsbeheer
 

 
Organisatie Nimrod 1 juni 2015 – 14 november 2016
Organisatie Nimrod.
Het hoogtepunt op het gebied van het werken met jachthonden.
Sponsorwerving, vergunningen, projectorganisatie bouwen.
 

 
1 november 2015 – 1 mei 2016
Team manager Informatie bij de SED organisatie.
Lijnmanagement (30 medewerkers), DIV, Stelselbeheer, Functioneel Beheer
Advisering en start Archiefbewerkingsplan.
Advisering aanbesteding nieuwe Website en ontwikkeling webformulieren/kanaalsturing.
Advisering doorontwikkeling Zaakgericht werken.
Route naar Substitutie gestart.
 

 
1 oktober 2015 – 15 mei 2016
Het bewerken van bestaand materiaal en schrijven van de opleiding “Jachthondeninstructeur
in opdracht van de Stichting Jachtopleidingen Nederland.
 

 
1 november 2014 – 1 juli 2015
Procesmanager Informatievoorzieningen
Inrichting Post Logistiek Centrum en scanprocessen
Implementeren diverse digitale (juridische) processen
Implementatie 72 uurs postproces na aanbesteding nieuwe uitvoerder.
 

 
1 oktober 2014 – 1 april 2015
Projectleider renovatie galerij – balkons
Aanvraag vergunningen
Planning en bouwbegeleiding uitvoering slopen en vervangen borstwerkingen galerij-balkons woningen VVE Hoog Zandveld.

Oud
Nieuw
 

 
21 juli 2014 - 1 november 2014
Verandermanager DIV Gemeente Utrecht
Afbouw bestaande DIV organisatie
Ontwikkeling digitale processen
 

 
1 januari - 1 april 2015
Facilitair coördinator / Omgevingsmanager, Bouwmanager namens van Kruistum Ontwikkeling & Advies
Het aanvragen van WABO vergunning i.v.m. aanpassing brandweerkazernes Gemeente Utrechtse Heuvelrug / Veiligheidsregio Utrecht. Het coördineren van diverse facilitaire operaties.
Bouwkundige aanpassingen brandweerkazernes Gemeente Utrechtse Heuvelrug.
 

 
Vanaf 1 oktober 2013
Bestuurslid Verenging van Eigenaren VVE Hoog Zandveld; een appartementencomplex van 34 woningen en winkels.  Verantwoordelijk voor technisch en financieel advies. Ontwikkeling van een Meerjaren Onderhoudsplan.
 

 
15 maart 2012 - 1 juli 2013
Projectleider schoning archieven regiopolitie Utrecht en regiopolitie Gooi-en Vechtstreek.
Met 8 - 12 projectmedewerkers is 5.5 kilometer papier verwerkt.
Het archief in deze voormalige politieregio's is thans in ordelijke en toegankelijke staat.
 

 
Vanaf 2 januari 2012:
Projectmanager bij Forest Returns
Verwerving subsidies ten behoeven van de ontwikkeling, het herstel en het behoud van internationaal cultureel erfgoed.
 

 
Van 20 oktober 2010 tot 30 september 2011 (start bouw)
Interim - Voorzitter ontwerpteam sloop-en nieuwbouw Huize Het Oosten.
Adviseur directie.
Aanvragen vergunningen en ontheffingen (Waterwet / Flora-en Faunawet / WABO).
 

 
20 september 2010 – 20 mei 2011
Team – manager bij de Gemeente Utrecht / Stadsontwikkeling / Publieke diensten / Frontoffice & Vergunningen. Versterken van de administratieve eenheid en (digitale) processen inrichten in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en digitalisering van de aanvragen (OLO / Squit).
 

 
1 mei - 15 juni 2010:
Adviseur afdeling Informatiebeheer Stadsdeel Oost Gemeente Amsterdam.
Na de fusie adviseer ik part-time de nieuwe organisatie:
- over de inrichting van een dienstverleningsovereenkomst,
- SLA's en de diverse werkprocessen,
- Bijdrage opstellen van KPI's
 

 
15 februari 2010 – 30 april 2010:
Projectleider DIV bij de fusie van stadsdeelraden Zeeburg en Oost Watergraafsmeer.
Deze rol nam ik halverwege het project over van twee projectleiders die dit in deeltijd uitvoerden.
Kern van het project is om mogelijk te maken dat alle medewerkers van het nieuw te vormen Stadsdeel Oost per 1 mei 2010 kunnen werken (inrichting) met hetzelfde Document Management Systeem (DMS) en dat ze hiervoor zijn opgeleid.
Daarnaast moeten de fysieke archieven en kenniscentra worden samengevoegd en worden beheerd.
Het vraagt bewerking, opschoning en afstemming werkwijzen om dit gerealiseerd te krijgen.
 

 
December 2009 / Januari 2010:
Het realiseren van biotoopverbeterende maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit.
Vijvers aangelegd, licht gecreëerd ten behoeve van ondergroei en houtwallen aangelegd.

.
 

 
1 september 2008 tot 10 november 2009:
Interim teamleider van het Klant Informatiecentrum, onderdeel van de afdeling Informatievoorziening van de Provincie Utrecht.
Leiding geven aan een team dat belast is met de interne klantgerichtheid.
Processen (ITIL) ingericht volgens het Regiemodel.
Incidentmanagement en change – management (customer advisory board) geïmplementeerd.
Samenwerking gerealiseerd tussen de ondersteunende afdelingen.
 

 
Per 1 augustus 2008 - 1 februari 2009:
Interim-coach en docent in opdracht van SOSV opleidingen te Almere.
 

 
Organisatie Nimrod 2005 – november 2008
In 2008 was JPS Management en Organisatie op non profit basis verantwoordelijk voor de organisatie van de Nimrod.
De jaarlijkse jachthondenfinale die dit jaar 3000 toeschouwers trok. Met een projectmatige aanpak verliep het evenement voortreffelijk en de Nimrod 2008 gaat de boeken in als een perfect evenement.
Naast spectaculair en realistisch jachthondenwerk was ook de logistieke organisatie in orde.
Dit is gerealiseerd met 55 vrijwilligers en € 14.000.- geworven sponsorinkomsten.
 

 
Per 1 mei 2008 - 1 september 2008:
Projectleider afvalstroom vervuild spoormateriaal in opdracht van Doco spoormaterialen te Utrecht.
 

 
Per 2 januari 2007 – 22 februari 2008:
Manager publieksbalie Bouwen, Wonen en Ondernemen, Stadsontwikkeling Gemeente Utrecht.
Deze front-office is per 1 januari 2007 gestart en diende verder te worden ontwikkeld. Belast met de dagelijkse zorg voor het goed functioneren van de frontoffice en de medewerkers, voor een klant- en servicegerichte uitstraling van de balie, en voor goede afspraken en betrokkenheid met de verschillende back-offices.
In mei en juni 2007 werd een klant-tevredenheidsonderzoek gehouden. 181respondenten waardeerden de Front-office met het boven-gemiddelde cijfer 8.2 !
Vanaf 1 juli 2007 is de balie als gevolg van een reorganisatie ondergebracht bij de nieuwe afdeling Frontoffice & vergunningen. In die periode heb ik nieuwe producten en diensten bij de balie ondergebracht waaronder een directe service omtrent inzage van het bouw-archief. Per 1 januari 2008 zijn aan deze balie ook aanvraag, service en afgifte van de Drank-en Horecawetvergunningen , Vergunning Wet op de Kansspelen, Exploitatievergunningen van sex-inrichtingen en Vergunningen in de Openbare ruimte ingericht
 

 
Van 15 augustus 2005 - 1 november 2006:
Reorganisatie begeleid bij de Gemeente Nijmegen waarbij toezichthouders konden groeien naar een integrale functie met meer bevoegdheden en een breder takenpakket. Teamleden beoordeeld op de nieuwe normen en eventueel tijdelijk gedetacheerd naar andere functies.
Daarnaast werkprocessen herschreven en op projectmatige basis het proces "Gevonden en verloren voorwerpen" verplaatst van de Politie naar de Gemeente waar deze nieuwe taak zonder uitbreiding van mensen en middelen wordt uitgevoerd door Bureau Toezicht en het Gemeentelijk informatiecentrum "Open Huis". Er is een database ontwikkeld zodat digitale aangifte en inzage van gegevens mogelijk zijn. Beheer van deze gegevens en goederen worden met succes uitgevoerd.
 

 
Vanaf 01-09-2000 - 30-06-2005: Teamleider UWV; Fraude Preventie & opsporing:
Leiding geven aan 11-18 professionals (handhaving) in West Nederland. Verantwoordelijk voor het behalen van targets, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Maandelijks opstellen van een managementsrapportage.
Het afsluiten van prestatiecontracten en het voeren van voortgang, functionering- en beoordelingsgesprekken.
Elementen aandragen voor de opstelling van jaarplannen.
 

 
1-10-1993 - 31-08-2000 Senior opsporingsfunctionaris:
Belast met het opsporen van werknemers- en werkgeversfraude en projectmatige aanpak van complexere vormen van fraude.
 

 
In 1995-1996 gedetacheerd als projectmanager bij het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF):
Het beleid van het RIF mede richting gegeven onder auspiciën van de stuurgroep door een praktische en daadkrachtige aanpak. Projectmedewerkers met een mens-en taakgericht beleid uit hun eigen cultuur getrokken en hun grenzen verlegd. Projecten Standbouw en Horeca in de stad Utrecht met een breed succes uitgevoerd.
 

 
1978 - 1993 : (Hoofd) agent, tactisch - rechercheur Politie Utrecht